Blog

Welkom op onze blog.

AGR-GPS-verplichting bij burenregeling uitgesteld tot 1 augustus !

17/06/2020

Om beter te kunnen opvolgen hoeveel mest er vervoerd wordt naar gebieden met een slechte waterkwaliteit moeten aanbieders of afnemers van mest vanaf 1 augustus een AGR-GPS-app gebruiken als ze vloeibare dierlijke mest vervoeren met een burenregeling. De maatregel is een nieuwe maatregel uit MAP6. De maatregel is met een maand uitgesteld omdat het gebruiksklaar maken van de app meer tijd in beslag nam dan aanvankelijk was gepland.

Hoe werkt de AGR-GPS-app?

In de AGR-GPS-app, geeft de gebruiker aan wanneer de mest wordt geladen, wanneer hij wordt gelost en wanneer het mesttransport is afgelopen. Zo kan de Mestbank het transport nauwgezet opvolgen.

Bij welke burenregelingen moet een AGR-GPS-app worden gebruikt?

De AGR-GPS-app moet worden gebruikt bij het vervoer van vloeibare dierlijke mest met een burenregeling naar:

alle percelen van de afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of gebiedstype 3
de mestopslag van de afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of gebiedstype 3

Wie moet de AGR-GPS-app gebruiken?

Wie de mest vervoert, dat is altijd de aanbieder of afnemer van de mest, moet de AGR-GPS-app gebruiken. De aanbieder en de afnemer van de burenregeling moeten dus goed afspreken wie de mest vervoert en dus de app zal gebruiken.

Hoe verhoudt de gebiedsgerichte maatregel 'verplicht gebruik van een erkende mestvoerder vanaf 1 augustus' zich tot de ‘AGR-GPS-verplichting bij burenregelingen’?

De nieuwe AGR-GPS-verplichting bij burenregeling, doet geen afbreuk aan de regel dat jaarlijks vanaf 1 augustus elk vervoer van vloeibare dierlijke mest naar een perceel in gebiedstype 2 of gebiedstype 3, moet gebeuren door een erkende mestvoerder, behalve het vervoer van mest naar een perceel grasland of een blijvende teelt. Als het vervoer door een erkende mestvoerder moet gebeuren, is een burenregeling dus niet mogelijk.

Op www.vlm.be, in de rubriek veel gestelde vragen over MAP 6, vindt u het antwoord op de vraag: Wat is het verschil tussen de gebiedsgerichte maatregel 'verplicht gebruik van een erkende mestvoerder vanaf 1 augustus' en de AGR-GPS-verplichting bij burenregelingen?

GPS-dienstverleners: aanbieders van AGR-GPS-apps

Wie verplicht is om een AGR-GPS-app te gebruiken, kan die aankopen bij een GPS-dienstverlener. 

Wie de AGR-GPS-app wil gebruiken, kan binnenkort via het Mestbankloket een AGR-nummer aanvragen. Dat nummer heeft de dienstverlener nodig om de AGR-GPS-app te kunnen programmeren.

Meer informatie

Meer informatie over de AGR-GPS-verplichting bij burenregeling, vindt u op www.vlm.be > Thema's > Mestbank > Bemesting > Transport > AGR-GPS voor burenregeling.