Blog

Welkom op onze blog.

Welk type debietmeter kun je plaatsen en wie mag deze installeren?

07/03/2023

In de uitgebreide wetgeving die er afgelopen jaren is gekomen omtrent registratie van meststromen en het plaatsen van debietmeters, is de keuze van het type debietmeter vrij. Als mestverwerker geniet je dus van vrijheid wanneer deze binnen de vooropgestelde voorwaarden valt.

Voorwaarden vastgelegd door Code van Goede Praktijk

De Code van Goede Praktijk is alvast een uitstekende leidraad om jouw keuze op te baseren, maar je kan eveneens rekenen op het advies van QEOS voor geschikte begeleiding bij het kiezen van debietmeters. Ze moeten alvast voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Debietmeter moet startmoment en eindmoment van weging registreren;
  • Eigen uniek identificatienummer hebben;
  • Verbinding kunnen maken met internet en de Mestbank om de mestgegevens en verzamelde data vlot te kunnen versturen;
  • Continue controle van de meter en bij fouten of afwijkingen ook een automatische melding kunnen uitsturen.
Twee types van debietmeters

In de Code van Goede Praktijk maken ze melding van twee types van debietmeters die gehanteerd kunnen worden voor registratie en verwerking van vloeibare meststromen: de coriolis massadebietmeter en de elektromagnetische debietmeter.

Automatische synchronisatie

In navolging van de vernieuwde wetgeving omtrent mestregistratie zijn wij bij QEOS gaan samenzitten met verschillende fabrikanten om de gegevensoverdracht te gaan automatiseren. Klanten die reeds over een boordcomputer en onze software beschikken konden kosteloos van de nieuwe synchronisatie genieten.

Wie mag mijn debietmeters plaatsen?

Wie de plaatsing van de debietmeters voor zijn rekening neemt, is eigenlijk ook een vrije keuze. Dit kan de uitbater zelf zijn of een externe partner. De eindverantwoordelijkheid van de nodige kosten voor plaatsing ligt wel bij eigenaar van de mestinstallatie. Vooraleer je debietmeters plaatst, moet het plan en ontwerp wel goedgekeurd worden door de Mestbank. Dit plan moet je zelf aanleveren.